abrukainfo

Abruka matkarajad

Abruka turismiinfrastruktuur on rajatud 2007-2008 aastal projekti „Abruka saare kõrge väärtusega looduskeskkonna kaitsmine looduskaitselise infrastruktuuri loomise läbi“, mida SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas Saare maakondlikust programmist      220 000.- krooniga. Kaarma valla omaosalus nimetatud projekti elluviimisel oli vastavalt 118 188.- krooni.
Projekti raames rajati puhkekohad istepinkide, katusega pikk-laudade, kuivkäimlate, prügikastide ja infotahvlitega. Projekti raames on valminud ka infovoldikud.

Matkaraja meelespea

Looduses liikuja ei tohiks keskkonda koormata – matka ka sina keskkonda säästes. Nii saavad Abruka kordumatut loodust nautida ka järgnevad inimpõlved.
Saarel rännates valmista ette kohtumiseks rästikute, puukide ja suurema hulga sääskedega!
Kavanda ja valmista oma matk ette hoolega: Eelista olemasolevaid matkaradasid ja teid, sest ka matkamine koormab keskkonda Paki oma toit korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse, võta kaasa võimalikult vähe pakendatud toidukraam. Nii vähendad matkal tekkivaid jäätmeid.
ÄRA JÄTA LOODUSESSE PRÜGI! Saarel asuvates puhkekohtades on olemas prügikastid ja saare erinevates osades jäätmemajad jäätmete liigiti kogumise konteineritega. Püüa lahkuda loodusest nii, et Sinust ei jääks maha mingeid jälgi.

 

Pea kinni režiimi-piirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest

Pea kinni juhistest ja kaitserežiimi-piirangutest kaitsealal
Korjata võib vaid neid loodusande ning taimi, mis ei ole looduskaitse all
Igaühe-õiguste all mõeldakse looduses vabalt liikumise õigust kõikide maaomanike maadel, viisil, mis ei too endaga kaasa mingit kahju ega segadust. Tähistamata eramaal võid liikuda päikesetõusust päikeseloojanguni, kallasrajal, avalikul veekogul ja avalikul teel aga vabalt nii päeval kui öösel.
Saarel asub Abruka looduskaitseala, kus kehtib Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri, mille kohaselt on kaitseala põhieesmärgiks tagada kaitstavate liikide ja nende elupaikade ning ainulaadse salu-lehtmetsa, niidukoosluste ja väikesaarte säilitamine ja kaitse. Inimestel on lubatud kaitsealal viibida ning korjata marju ja seeni – välja arvatud Kasselaiul ja Linnusita saarel lindude pesitsusperioodil 1. veebruarist kuni 31. juulini.

                              Looduses ei või:

   • liikuda kohalike elanike koduõuel, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal, kus omanikule tekitatakse sellega kahju;
   • süüdata lõket või telkida maaomaniku või maavaldaja loata;
   • pidada jahti ja kalastada ilma vastava loata, välja arvatud lihtkäsiõngega;
   • vigastada puid ja põõsaid;
   • häirida kohalike elanike kodurahu;
   • kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neid kaasa ning tekitada neile kahju muul viisil;
   • kahjustada loodusobjekte ja kaitstavaid liike;
   • kasutada mootorsõidukeid seal, kus see on keelatud;
   • saastata loodust.

Tee laager jälgi jätmata!

Tee laager selleks ette nähtud puhkekohta – laagripaigast lahkudes olgu plats endiselt puhas. Liigu maastikul taktitundeliselt – ära lärma ega häiri loomi. Pese nõusid ja ennast veepiirist eemal kuival maal. Rahulda oma loomulikke vajadusi kuivkäimlas, mis asub puhkekohal.
Lõket võib teha Abruka sadama juures asuval lõkkeplatsil ja Vahase puhkekohas ainult selleks ette nähtud lõkkealusel – Pitkanina ja Metsapõllu puhkekohtades tule tegemine on RANGELT KEELATUD!
PEA MEELES! Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
Lemmikloomaga reisides valva oma hoolealuse järele – tema tegude eest vastutad Sina. Looduses olgu koer rihmas ja vajadusel ka suukorviga varustatud.